1.            Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin 3LAND „Regulamin” określa warunki, zgodnie z którymi Spółka dokonuje Transakcji na platformie marketingowej 3LAND pomiędzy Zlecającym a Użytkownikiem.

2.            Definicje

Poniższe definicje odnoszą się do odpowiednich terminów używanych w niniejszym Regulaminie, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej:

„Spółka” 3LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu, 05-500 Piaseczno ul. Kilińskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000476793.

„3LAND” prowadzona przez Spółkę w wersji elektronicznej platforma marketingowa o charakterze powszechnym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Spółkę w domenie 3land.pl.

„Gadżet” rzecz ruchoma, w szczególności kubki, parasolki, smycze, pendrivey, ubrania, artykuły piśmienne, które ze względu na swój cel marketingowy mogą być przedmiotem Transakcji.

„Użytkownik” osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, które ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa, i która na zasadach określonych w Regulaminie uzyskała do celów marketingowych dostęp do platformy 3LANDu.
„Zlecający” osoba fizyczna lub osoba prawna reklamująca swoje towary lub usługi w ramach platformy 3LANDu.

„Transakcje” usługa pośrednictwa marketingowego świadczona pomiędzy Użytkownikiem a Zlecającym opisana szczegółowo w Punkcie 3.  Regulaminu.

„Konto” zbiór danych Użytkownika i dokonanych z jego udziałem Transakcji prowadzone przez 3LAND, do którego dostęp osób trzecich zabezpieczony jest odpowiednim loginem i hasłem znanym tylko Użytkownikowi.

„Rejestracja” procedura uruchomienia przez Użytkownika dostępu do platformy 3 LAND poprzez otwarcie Konta.

„Regulamin” niniejszy Regulamin 3LANDu.

2.1         Interpretacje

W niniejszym Regulaminie (o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej) każde odniesienie do:

(a)                wyrazu użytego w liczbie pojedynczej obejmuje jego liczbę mnogą i odwrotnie;

(b)                wyrażenia „w tym” oraz „w szczególności” należy interpretować jako „między innymi”;

(c)                 prawa obejmuje wszystkie ogłoszone we właściwym organie promulgacyjnym regulacje, rozporządzenia, dyrektywy, uchwały, zalecenia władz nadzoru ochrony danych osobowych, wytyczne, zarządzenia lub inne akty prawne (niezależnie od daty wejścia w życie tych regulacji) jakichkolwiek władz państwowych (włączając w to Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem wszelkich istniejących w danym czasie zmian i uzupełnień oraz przepisów, które je zastąpią;

(d)                przepisu prawa jest odniesieniem do tego przepisu z uwzględnieniem jego zmian;

(e)                punktu, paragrafu, ustępu i załącznika oznaczają odpowiednio punkty, paragrafy, ustępy i załączniki niniejszego Regulaminu.

3.            Warunki Uczestnictwa

3.1         Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail, daty urodzenia i wybrać login i hasła tylko dla niego znane, płci, adresu korespondencyjnego oraz dokonanie potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji;

3.2         Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik obowiązany jest przeczytać oraz zaakceptować Regulamin.

3.3         W wyniku prawidłowej Rejestracji Spółka tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu).

3.4         Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Spółkę o wszelkich zmianach w swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Ani Spółka ani Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, niepełności lub braku aktualizacji tych danych.

3.5         Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

3.6         Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta są niezbywalne. Prawo do Konta jest niezbywalne.

3.7         Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do usług świadczonych przez 3LAND w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Transakcji lub danych osobowych i zabezpieczających dostęp do Konta jest zagrożone.

3.8         Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

3.9         Likwidacja konta, przeprowadzana jest na wniosek Użytkownika przesłany na adres e-mail platformy 3LANDu. Wniosek o zamknięcie Konta musi być przekazany z adresu emailowego podanego przez Uczestnika przy Rejestracji. Następnie na adres emailowy posiadany przez Spółkę, Spółka wyśle do Użytkownika informację (z opcją doręczenia i przeczytania) o rozpoczęciu procedury zamykania Konta. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procesu likwidacji konta w terminie nie co najmniej 21 dni licząc od dnia wpłynięcia powyższego wniosku.

4.            Transakcje

4.1         Spółka, jako operator 3LAND, umożliwia Użytkownikom w ramach świadczonych usług nabywanie Gadżetów od Zlecających w zamian za obejrzenie oraz odpowiedź na pytania pojawiające się w filmowych prezentacjach marketingowych Zlecających publikowanych na platformie 3LANDu. W tym celu udostępni Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

4.2         Spółka nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Zlecającymi.

4.3         Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Spółka nie świadczy usług doradztwa marketingowego ani nie składa mu żadnych zapewnień co do jakości lub rzetelności usług reklamowanych przez Zlecającego, ani nie udziela mu porad lub rekomendacji nabycia od Zlecającego towaru lub usługi reklamowanych na platformie 3LAND.

4.4         Korzystanie z platformy 3LAND oraz nabywanie przez Użytkowników Gadżetów jest całkowicie bezpłatne, co oznacza, że Spółka ani Zlecający nie pobierają od Użytkownika, żadnych opłat lub prowizji.

4.5         Celem Transakcji jest zapoznanie się przez Użytkownika z ofertą marketingową Zlecającego dla, którego Spółka prowadzi kampanię reklamową w zamian za co otrzyma Gadżet na zasadach określonych w Punkcie 5 Regulaminu.

5.            Gadżety

5.1         Gadżetem zgodnie z niniejszym regulaminem jest rzecz spełniająca wymogi tzw. prezentu małej wartości zgodnie z Art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

5.2         Spółka oraz Zlecający nie określają z góry, ani nie informują przed Transakcją Użytkownika o właściwościach, rodzaju, gatunku lub przeznaczeniu Gadżetu. Użytkownik o cechach Gadżetu dowiaduje się dopiero po jego otrzymaniu.

5.3         Rodzaj, właściwości, przeznaczenie otrzymanego przez Użytkownika Gadżetu ma charakter całkowicie uznaniowy ze strony Spółki. Użytkownikowi w związku z tym nie przysługuje prawo do składania reklamacji co do rodzaju, właściwości lub przeznaczenia otrzymanego Gadżetu.

6.            Przebieg Transakcji

6.1         Transakcje realizowane są za pośrednictwem Konto Użytkownika. Transakcja rozpoczyna się od uważnego obejrzenie przez Użytkownika filmu reklamowego zamieszczonego na platformie 3LAND. Po wyświetleniu filmu reklamowego, zadane zostaną pytania dotyczące treści powyższego filmu. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi Spółka zobowiązuje się do przekazania na rzecz Użytkownika Gadżetu.

6.2         Gadżet doręczony przez Zlecającego do Spółki będzie wysłany Użytkownikowi  na adres podany przez Użytkownika w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia Transakcji.

6.3         W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi na pytania zawarte pod obejrzeniu filmu reklamowego, otrzymanie Gadżetu Użytkownikowi nie przysługuje.

6.4         W przypadku filmów reklamowych, których treść jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, rozpoczęcie filmu reklamowego będzie poprzedzone komunikatem, że treść filmu reklamowego przeznaczona jest dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.

7.            Prawa Autorskie Oraz Inne Obowiązki Użytkowników

7.1         Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach 3LANDu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania 3LANDu lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

7.2         Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Spółki w szczególności platformy 3LAND stanowią przedmiot praw wyłącznych Spółki. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

7.3         Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach platformy 3LAND materiałów wymaga każdorazowo zgody Spółki  i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Spółki oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na platformie 3LAND w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń 3LAND, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

8.            Prywatność I Poufność

8.1         Podane przez Użytkowników dane osobowe Spółce zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

8.2         Zakończone transakcje mogą być publikowane na platformie 3LAND. Spółka nie zapewnia, ani nie gwarantuje pełnego i kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych transakcjach, a informacje publikowane mają jedynie charakter poglądowy.

8.3         Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia mailingu oraz wysłania newslettera na adres e-mail podany przez Użytkownika i przypisany do jego konta. Mailing reklamowy związany jest z informowaniem Użytkownika o prowadzonych Transakcjach.

9.            Zmiany Regulaminu

9.1         Spółka może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach 3LANDu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na platformie 3LAND zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

10.         Postępowanie Reklamacyjne

10.1       Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Spółkę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10.2       Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na platformie 3LAND (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

10.3       Użytkownik składając reklamację powinien w szczególności podać następujące informacje o reklamowanej Transakcji:

(a)          dane Użytkownika,

(b)          dane dotyczące Transakcji (data, rodzaj reklamowanej Transakcji) oraz żądanie Użytkownika.

10.4       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.5       Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Spółka może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

10.6       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

11.         Prawo Właściwe I Spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółka, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach 3LANDu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach 3LANDu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Spółki.

11.1       Ilekroć niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie zastrzega innej formy prawnej składania przez Spółkę , Zlecającego lub Użytkownika oświadczeń woli przyjmuje się, że oświadczenia te składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.2       Adres do korespondencji ze Spółką:

___________________________________

12.         Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.